کوتاه از شهرستان نیشابور

تقدیر از معلمان زبرخان خیام نامه- هدایتیان، رئیس اداره آموزش وپرورش زبرخان گفت: از تعداد۱۹معلم پیشکسوت این منطقه به نام های محمدباقر چنارانی، محمدچنارانی، محمدجعفر شمس، سیدجوادکاهانی، سیدمحمدباقر حسی...