پهلوانی از جنس مردم

پهلوانی از جنس مردم اسمش فضل اله .معرفت دارد .بیشتر از آنها که دم می زنند .شهرتش به اندازه ای است که لرزه بر اندام بزرگترین کشتی گیران جهان می اندازد.از غیرتش همان بس که به خاطر کشورش دوبار از قهرمان...