ستون آزاد (میم. فریمن و فریزن)

همیشه پای یک مرد در میان است!   اینجا ستون آزاد است. صدای ما را از نشریه خیام نامه می شنوید. اگر فکر کرده اید همه جا آرومه ما چقد خوشبختیم… سخت در اشتباهید. رفته ایم بقالی محله، چار قلم جنس را ...