ساخت حسگر فوق شفاف مغز با همکاری دانشمند نیشابوری...

افتخار آفرینی دانشمند جوان همشهری در امریکا ساخت حسگر فوق شفاف مغز با همکاری دانشمند نیشابوری تیمی از مهندسان دانشگاه ویسکانسین – مدیسن با همکاری «فرید عطری» و «رامین پاشایی» دو دانشمند ایرانی، موفق ...