تعهد چیست؟ منفعت کجاست؟

تعهد چیست؟ منفعت کجاست؟ سکوت برای یک تئاتری حکم مرگ است! – ارسطو در برابر استادش افلاطون قیام می کند، نمی جنگد، اما اندیشه اش را به چالش می کشد و در عین حال که حرمت استادش را پاس می دارد، نظریا...