فرماندار در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران:...

فرماندار در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران: با این شرایط آزادراه حرم تا حرم ساخته نشود برای نیشابور بهتر است پس از قریب به شش سال دوری خبرنگاران از ساختمان فرمانداری، این تابو به وسیله فرماندار تا...