درخبر ها نیامده بود که: (۲۲۸)

درخبرها نیامده بود که: «فرزند جوان»!! یکی از نمایندگان نیشابور در مجلس که قصد خرید ملکی در تهران به قیمت ناقابل «چهل میلیارد ریال» را داشت به دلایل نامعلومی از این معامله منصرف شده است. گفته می شود  ...