ابراهیم حاتمی کیا: سال ۸۸ فرزندانم با بلندگوی کارگردانی من به نفع موسو...

ابراهیم حاتمی کیا: سال ۸۸ فرزندانم با بلندگوی کارگردانی من به نفع موسوی الله کبر می گفتند ابراهیم حاتمی کیا گفته در جریان اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فرزندانش شب ها با بلندگوی ک...