فالگوش ایستادن در وایبر!

فالگوش ایستادن در وایبر!   با اجازه از این به بعد هر هفته یکی از پیام های مردمی ارسالی به خیام نامه را که در شماره ی قبل چاپ شده، به عنوان پیام برگزیده در این ستون، دوباره منتشر می کنیم باشد که ...