فاصله

**فاصله ** درپارک زندگی ، نوجوانی غرق در جلوه های جاذب دنیای ارتباطات ؛ چشم ها گرفتار دیدنی های طراحی شده و گوش ها مخاطب نغمات جاری در جریان روزمره . مردی میان سال ؛ مطمئن ؛ موقر ؛ یقین یافته با نگاه...