رهبران سیاسی گروه های اصولگرا نباید استبداد رای داشته باشند...

محسن غرویان: رهبران سیاسی گروه های اصولگرا نباید استبداد رای داشته باشند اصولگرایان از گذشته درس عبرت بگیرند رهبران سیاسی گروه های اصولگرا نباید استبداد رای داشته باشند. یعنی احترامی برای رای و نظر د...