مراسم نوحصار دیزباد بالا

مراسم نوحصار دیزباد بالا تجلی گاه یگانگی در طول تاریخ یکی از موثرترین عوامل گردهمایی و تجمع انسانها، باورهای مذهبی و مناسک دینی مشترک بوده است. مراسم نوحصار روستای دیزباد نیز دارای این ویژگی است، به ...