کوتا از شهرستان

بازدید معاون سینمایی وزارت ارشاد از نمایشگاه عکس جشنوراه فیلم وعکس سلامت مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه عکس نخستین جشنواره ...