صعودنخستین ایرانی نیشابوری به قله کورژنفسکایای تاجیکستان...

صعودنخستین ایرانی نیشابوری به قله کورژنفسکایای تاجیکستان برای نخستین بار علی رضا نوروزی کوهنورد ایرانی نیشابوری قله ۷۱۰۵ متری کورژنفسکایا در کشور تاجیکستان در سال۹۴ را صعود کرد سید باقر میر علمدار / ...