چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم

چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم اگر در موقعیتهای مختلف برآشفته می شوید و از رو به روشدن باشرایط سخت می گریزید وتحمل ناکامی راندارید. اگربه آسانی تحت تاثیردیگران قرار می گیرید. اگربرای ضعف های خود؛ د...