انتشار خیام نامه ۲۴۵

در مراسم معارفه معاون جدید غذا و داروی علوم پزشکی نیشابور عنوان شد: پالس هایی دریافت می کردیم که دیگر خبری از ارتقاء دانشکده نیشابور نیست برای چهارمین ماه پیاپی؛ مخابرات نیشابور حقوق کارگرانش را نداد...