عدم تفاهم با وکیلی خُلف وعده وزیر؛ تعداد مدارس وکیلی به ۱۰۰ می رسد؟...

عدم تفاهم با وکیلی خُلف وعده وزیر؛ تعداد مدارس وکیلی به ۱۰۰ می رسد؟ عبدالرضا وکیلی، همشهری نیکوکاری که یک دهه قبل، وعده ساخت یکصد مدرسه را برای زادگاهش به همشهریان خود هدیه داده و علی رغم دلسردی وی ا...