امیرحسین صدیق : اندوخته هایم را از کانون پرورش فکری نیشابور دارم...

  سید باقر میرعلمدار- اندوخته هایم را از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نیشابور دارم وتنها راه پیشرفت کودکان ، نوجوانان وجوانان آموزش است. امیرحسین صدیق در حاشیه آیین اختتامه پنجاه  و سومین ج...