عاشورا؛ من در کدام سو ایستاده ام؟

عاشورا؛ من در کدام سو ایستاده ام؟ ۱- هر عاشورا که درمی رسد، این پرسش میان اهل ایمان دوباره افکنده می شود که اگر زمان به عقب برگردد و کربلا دوباره معیاری شود برای تعیین حق و باطل، ما در کدام جبهه خواه...