یک هفتم (شماره۲۲۳)

آیت الله هاشمی:خود آیت الله خامنه ای از کسانی بود که به من گفتند:« من احساس خفقان می کنم که انسان بخواهد برای همیشه بماند و مردم هم هیچ چاره ای نداشته باشند.» روزنامه جمهوری اسلامی مصاحبه ای با آیت ا...