از هر چهار ازدواج در نیشابور یک مورد به طلاق می انجامد!!...

ابراز شگفتی و تأسف رئیس سازمان ثبت احوال کشور از میزان بالای طلاق در نیشابور؛ از هر چهار ازدواج در نیشابور یک مورد به طلاق می انجامد!! الهام صادقی – احسان سلیمانی/ رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی...

طلاق

طلاق قسمت اول: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگی های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است. از آنجا که این ...