آنچه که نباید به کودکان گفت

آنچه که نباید به کودکان گفت بخش اول یکی ازمشکلات شایع خانواده هایی که به دفترمشاوره برای درمان اختلالات رفتاری فرزندانشان مراجعه می کننداین است که از تاثیرکلام خود برفرزندشان غافلند.امابهتراست بدانیم...