نیشابور و مسأله گردشگری

  در آستانه هزاره سوم، صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورها مطرح است و هم اکنون اقدامات گسترده ای برای توسعه این صنعت در بسیاری از کشورها آغاز شده است. نقش و ...