صلح در لغت

صلح در لغت به معنی سازش، توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود. صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری ک...