ازدواج دوم

       ازدواج دوم بخش اول تولد، مرگ و ازدواج سه اتفاق مهم در زندگی انسان است. شکی نیست که انتخاب پدر و مادر، محل تولد و زمان آن در دست ما نیست و در مورد مرگ هم گذشته از اندک افرادی که با علت ترسو بود...