پروژه تقاطع میدان امام رضا تنها ۶ درصد پیشرفت داشته است...

پروژه تقاطع میدان امام رضا تنها ۶ درصد پیشرفت داشته است پروژه تقاطع میدان امام رضا(ع) در دو سال اخیر به یکی از مهمترین آزمون ها و برنامه های پیش روی شهرداری و شورا تبدیل شده و حاشیه های زیادی را به ه...