شیرین تر از فرهاد

شیرین تر از فرهاد مقدمه ای بر گزیده شعر پریسا مقصودی (بخش دوم کتاب شیرین تر از فرهاد) به ظاهر جوان می نماید و جوان به نیروی جوانی راهبری می شود و او یک شاعر نوراه نیز هست که تجربه آموزی، بندگسلی، آزا...