پرده آخر پرسش از شهردار

پرده آخر پرسش از شهردار شورا قانع نشد، شهردار استیضاح می شود اعتراف شهردار به شکست بسته ها و همایش سرمایه گذاری انتقاد شورا از ضعف نظارت شهرداری بر پیمانکاران در آخرین جلسه از سلسله جلسات پرسش شورایی...