شورای شهر؛ سناریوی نخ نمای سفرها، سنگینی بار بیت المال...

شورای شهر؛ سناریوی نخ نمای سفرها، سنگینی بار بیت المال آیا شهردار این بار استیضاح می شود!؟ شهردار بر لبه تیغ جلسه هفتگی شورای شهر، شاهد اعلام وصول طرح سوال از شهردار نیشابور از سوی دو تن از اعضای شور...