شما نقاش ها نازک نارنجی هستید!!

شما نقاش ها نازک نارنجی هستید!! مرحوم کمال الملک استاد معروف نقاشی روزی به یک نفر از خانم های وزرا تابلویی فروخته بود. ُروز بعد دید که آن خانم پیغام داده است، خواهشمندم برای یک کار ضروری به خانه ما ب...