شهرک فیروزه درگذرزمان

نشست تخصصی دردانشگاه نیشابور با عنوان محوطه ی تاریخی فرهنگی شهرک فیروزه درگذرزمان نشست تخصصی با موضوع مروری برپژوهش های باستانشناختی گروه باستانشناسی دانشگاه نیشابور و با همکاری اداره میراث فرهنگی, ص...