به عنوان یکی از سه شهرداری برتر کشور و در کنار تهران و شیراز...

به عنوان یکی از سه شهرداری برتر کشور و در کنار تهران و شیراز؛ شهردار نیشابور تندیس جایزه مدیریت سلامت اداری را کسب نمود در مراسم چهارمین دوره نظام ارزیابی مدیریت سلامت اداری در سال ۱۳۹۳ که چهارشنبه ۲...