شهرباغ یا خیال تکرار مینیاتوری تهران

نیشابور بر سر انتخاب: شهرباغ یا خیال تکرار مینیاتوری تهران آنچه امروز احساس می شود دوگانگی در نگرش و تصمیم گیری در سیاستهای شهرسازی شهری همانند نیشابور است . این دوگانگی در تفکر باعث استنباط های دوگا...