هشتاد ونهمین سالروز تشکیل مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت به رضاخان...

هشتاد ونهمین سالروز تشکیل مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت به رضاخان مجلس موسسان؛قوام بخش حکومت پهلوی در آذر ۱۳۰۴ مجلس موسسان با تغییر ۴ اصل از متمم قانون اساسی، سلطنت را به رضاشاه و اعقاب وی تفویض کرد؛ تص...