یادداشتی بر شعر امروز نیشابور

یادداشتی بر شعر امروز نیشابور نوشتار زیر ماحصل برداشت ها و تحلیل های شخصی این جانب از شعر امروز نیشابور است و اگر در هر کجای آن تندروی یا نکته ای خاص را بیان کرده باشد که موجب حبّ و بغض برخی دوستانم ...