دومین نامه زیباکلام به شریعتمداری

دومین نامه زیباکلام به شریعتمداری جناب شریعتمداری، این یک خبط بزرگ است که ما به جای سبک و سنگین کردن مسائل جامعه مان و بررسی اینکه چه چیز به خیر و صلاح مملکت مان است و چه چیز به زیان آن، بیائیم ملاک ...