شایعه، فاجعه ای پشت فاجعه

شایعه، فاجعه ای پشت فاجعه از ساعات اولیه ی روز دوشنبه اول دی ماه که خبر غم انگیز فوت چهار شهروند عزیزمان در شهرک اندیشه پخش شد و شهر را در بهت و حیرت فرو برد، موضوعی که باعث غم انگیز تر شدن این فاجعه...