شیر خفته

«شیر خفته» اگر چه چند دهه است در عرصه ی نظام جهانی زمزمه های زیادی درباره ی بیداری دو اژدهای بزرگ آسیا (چین و هند) به گوش می رسد، اما هنوز از بیداری شیر خفته ی آسیا خبری شنیده نمی شود. اکنون چین و هن...