کوتاه از شهرستان

صدقات نیشابوری ها فقط برای نیشابور محمدیان مدیر کمیته امداد نیشابور در گردهمایی مسئولین و هیئت امناء مساجد شهرستان نیشابورگفت : صدقات اهدایی مردم به کمیته امداد فقط صرف امور محرومین شهرستان نیشابور م...