۱۲ سؤال سکاکی از شهردار و اتهامات و ابهامات چالش برانگیز...

۱۲ سؤال سکاکی از شهردار و اتهامات و ابهامات چالش برانگیز به کارگیری نیرو تحت هر شرایطی را ممنوع کردیم، اما لیستی از همه نیروهای بکارگیری شده در سازمان های مختلف هست که همه آشناهای افراد شهرداری هستند...