به یاد بانو سیمین بهبهانی

هفتاد سال این گُله جا، ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم، گورم به خاک وطنم به یاد سیمین بهبهانی ایران برای همه ی ایرانیان نیست! «سیمین بانو» ی غزل ایران، سیمین بهبهانی، در خاک وطن آرام گرفت بی آ...