سیلی برمدرس ، ختم جمهوری

به بهانه نودمین سالگرد طرح جمهوری در ایران سیلی برمدرس ، ختم جمهوری   احمد شاه زمانی که به اجبار حکم صدارت رضاخان را در دست های خشن او گذاشت وراهی دیار غرب شد، خوب می دانست که راه بی بازگشتی راا...