انتشار خیام نامه شماره ۲۵۲

  دو سال تا ساخت صدمین مدرسه وکیلی گفتگوی ویژه با مهندس وکیلی درباره فراز و نشیب های دو دهه مدرسه سازی ثروت وکیلی از کجا می آید و او چرا مدرسه می سازد؟! ادامه رفت و آمد دیپلمات ها به نیشابور سفی...