سمنو پزان در نیشابور

سمنو پزان در نیشابور الهام صادقی/ پای ثابت سفره ی هفت سین که هیچ جایگزینی ندارد سمنو است. آیین سمنو پزان در نیشابور نیز مانند برخی شهرهای دیگر ایران اجرا می شود. رسم پختن سمنو که تقریبا رسمی زنانه اس...