سلطان سلیمان در برابر ایران هیچ گونه احتشامی نداشت...

نگاهی به: روابط تاریخی و نامه شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان فرمانروای مقتدر عثمانی   سلطان سلیمان در برابر ایران هیچ گونه احتشامی نداشت ترکان عثمانی در سال۱۴۵۳ به رهبری سلطان محمد فاتح با تصرف قسطن...