توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو

توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو با توجه به نزدیک شدن به عید و رونق بازار خرید و فروش خودرو، اشخاص هنگام خرید و فروش خودرو در نمایشگاه ها، اسنادی را به عنوان قولنامه یا بیع نامه و … امضا ...