نگاهی به خوانده نشدن پیام وزیر ارشاد در مراسم روز عطار...

یک فنجان «جسارت ِ مدنی» لطفاً! نگاهی به خوانده نشدن پیام وزیر ارشاد در مراسم روز عطار ۱- روبسپیر؛ انقلابی ِ فرانسوی در هنگامه ی شعله کشیدن آتش انقلاب، فریاد می زد باید شهروندان جسارت مدنی داشته باشند...