تحمل کنید، علویه در روزهای آینده به شرایط عادی باز می گردد...

پیام کذب در وایبر مشتریان علویه را نگران کرد؛ تحمل کنید، علویه در روزهای آینده به شرایط عادی باز می گردد سرمایه و دارایی اعضاء هیئت امناء صندوق چندین برابر میزان سپرده هاست الهام صادقی/ چندی است که خ...