صرفه جویی در چرخاندن زبان

صرفه جویی در چرخاندن زبان ببینید بارها و بارها توصیه هایی را شنیده اید برای کم هدر ندادن آب، هدر ندادن برق، هدر ندادن گاز و به طور کلی هدر ندادن سرمایه های ملی. اما آیا یک بار هم شنیده اید مسئولان از...