از سرقت غیر مسلحانه با تبر تا سرقت مسلحانه با گلوله...

از سرقت غیر مسلحانه با تبر تا سرقت مسلحانه با گلوله در هفتم خرداد ماه همین امسال، خیام نامه به نقل از مسئول یک فروشگاه لوازم شکار، خبری را با عنوان «سرقت مسلحانه با تبر از یک اسلحه فروشی» درج نمود. ب...